แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W5 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 ก.ค. 2561
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCC-W5
วันใช้สิทธิ                      : 31 ก.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2561
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง