แบบรายงานผลการขายของ TCC-W5 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
 
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 พ.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 98,416,620
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TCC-W5
ชื่อหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย 
แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : 25 พ.ค. 2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 98,408,417
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 8,203
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือบริษัทฯ 
จะดำเนินการยกเลิกต่อไป
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายบุญอนันต์ ศรีขาว
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้ัจัดการ


______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง