หุ้นเพิ่มทุนของ TCC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 639,708,032.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,279,416,065
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 290
ทุนใหม่ (บาท)                    : 639,708,177.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,279,416,355
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCC-W2) จำนวน 230 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 290 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.26874
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.788
วันใช้สิทธิ                      : 03 พ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง