แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ TCC-W2 (F53-5)
 
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 17 พ.ค. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TCC-W2
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย 
แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 230
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 4,815,310
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.26874
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 0.788
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 03 พ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 290
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 6,543,403
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายบุญอนันต์ ศรีขาว
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง