9 เมษายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TCC-W2
 
เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
 2 (TCC-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 09 เม.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 12 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 พ.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 10 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 18 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 02 พ.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 04 พ.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง