การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TCC-W2
 
การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
 2 (TCC-W2)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 12 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 พ.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 10 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 18 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 02 พ.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 04 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง