กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ TCC-W2
 
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 28 มี.ค. 2561
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCC-W2
วันใช้สิทธิ                      : 03 พ.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 12 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2561
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 10 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 18 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 02 พ.ค. 2561
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.788
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.26874
______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง