แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W4 ครั้งที่ 18 วันที่ 30 มีนาคม
 
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 มี.ค. 2561
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCC-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 มี.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2561
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.903
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.10801
______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง