แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 ครั้งที่ 20 วันที่ 29 กันยายน 2560
 
การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ก.ย. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCC-W3
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.807
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.23886
______________________________________________________________________

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง