สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3) บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ...
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010 ...
          In accordance with AGM 2010 of Thai Capital Corporation Public Company Limited ("TCC") on 23 April 2010, it had a resolution to approve decrease of share capital with Par Value ...
          ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ...
          ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-W1) จำนวน 323,016,210 ...
           ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งกำหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 ครั้งที่ 2 ไปในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดยมีรายละเอียดว่า ...
          ท่านสามารถ download แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จาก link download pdf ด้านล่าง ...
          ตามที่บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCC) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ...
           ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-WA) จำนวน 61,985,800 หน่วยให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการในปี 2548 ในอัตราส่วน 1 หุ้น ...
           บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2553 ของ บริษัทและบริษัทย่อย และสาเหตุที่ผลประกอบการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้ ...
    46 47 48 [49] 50