ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-W1) จำนวน 323,016,210 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ใน อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ...
          ตามที่บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCC) ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นจดทะเบียน ...
          ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553ในวาระที่ 8 เรื่องการขออนุมัติการลดทุน โดยที่ประชุมฯได้มีมติพิเศษอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม...
          บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ป อเรชั่น จำ กั ด (มหาชน) ขอชี้แ จงผลการดำเนิน งานในไตรมาส 2/2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย และสาเหตุที่ผลประกอบการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน ดังนี้ ...
          สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3) บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ...
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010 ...
          In accordance with AGM 2010 of Thai Capital Corporation Public Company Limited ("TCC") on 23 April 2010, it had a resolution to approve decrease of share capital with Par Value ...
          ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ...
          ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-W1) จำนวน 323,016,210 ...
           ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งกำหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 ครั้งที่ 2 ไปในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดยมีรายละเอียดว่า ...
    46 47 [48] 49 50