บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดจำหน่ายถ่านหินชั้นนำภายในประเทศ ด้วยกำลังการผลิต และการจัดเก็บในปัจจุบันกว่า 90,000 ตัน โดยหัวใจในการเติบโตของบริษัทนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลักดังต่อไปนี้


  • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
    บริษัทฯได้นำเข้าถ่านหินที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งถ่านหินที่น่าเชื่อถือในอันดับต้นของโลก ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีถ่านหินคุณภาพสูงมากที่สุดติด 1ใน 5 ของโลก นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ควบคู่กับการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบคุณภาพถ่านหินระดับสากล มาทำการตรวจสอบถ่านหินในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ที่เหมืองที่บริษัทฯสั่งซื้อ ก่อนการขนส่งออกจากท่า และเมื่อมาถึงท่าเรือในประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทได้มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพภายใน พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนั้นจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากที่สุด


  • การจัดส่งที่ฉับไวต่อความต้องการของลูกค้า
    ในปัจจุบัน บริษัทมีทั้งทีมงานขายที่พร้อมจะรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ทั้งในเวลาปกติ และเวลาเร่งด่วน ควบคู่กับทีมงานจัดส่งมืออาชีพที่มีรถขนส่งถ่านหินโดยเฉพาะที่พร้อมจะรับคำสั่งซื้อ และขนส่งสินค้าดังกล่าวให้ถึงมือของลูกค้าได้อย่างฉับไวตามวัน และเวลาที่ลูกค้าต้องการ


  • ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
    เนื่องจากบริษัทได้จัดจำหน่ายถ่านหินตั้งแต่ประเภท ซับบิทูมินัสจนถึงบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพสูงเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าบริษัท ซึ่งได้แก่ กลุ่มโรงงานอาหาร กลุ่มสิ่งทอ กลุ่มปูนซีเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ซึ่งในแต่ละโรงงานดังกล่าวนั้น มีความต้องการขนาด และคุณภาพของถ่านหินที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้สูงสุดในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าต่อไป บริษัทได้อยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาควบคู่กับคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลเช่นกัน

  •