ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท :บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001226

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานใน
บริษัทต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2685-3600

โทรสาร : 0-2685-3607

เวบไซต์ :http://www.thaicapital.co.th

E-mail :info@thaicapital.co.th


ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน :905,146,410.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,810,292,821 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้ว :
639,708,032.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,279,416,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท