บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TCC”)

     บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้แก่กลุ่มบริษัทในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทลงทุนในธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน (ถ่านหินและเหล็ก), ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ไอศกรีม) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์