โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1    กลุ่มชัยวิกรัย
1.1    น.ส.ยุพิน    ชัยวิกรัย 161,641,758 12.63
1.2    ดร.พรพิน    ชัยวิกรัย 74,290,000 5.81
1.3    น.ส.โสพิน    ชัยวิกรัย 70,000,000 5.47
   รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มชัยวิกรัย 305,931,758 23.91
2    นายราไชฑศวรรน์    เหล่าถาวรวงศ์ 64,500,000 5.04
3    น.ส.ณัฐสุรีย์    เลิศชัยรัตน์ 62,300,000 4.87
4    น.ส.วิไล    เจริญวิทู 60,840,000 4.76
5    น.ส.สุพรรณี    ไชยกุลวัฒนา 55,600,000 4.35
6    น.ส.นันทนา    จิตต์ศรีสุนันท์ 54,900,000 4.29
7    นางเกสร    สิทธิวราภรณ์ 49,245,000 3.85
8    นางนิษณา    บรรณสารตระกูล 40,000,000 3.13
9    นายวิชัย    สิทธิวราภรณ์ 30,300,000 2.37
10    น.ส.ธันย์นิชา    นิธิหิรัญวัชร์ 29,446,900 2.30
   รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 753,063,658 58.86
   รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 526,352,407 41.14
   รวมจำนวนหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,279,416,065 100.00