โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1    กลุ่มชัยวิกรัย
1.1    น.ส.ยุพิน    ชัยวิกรัย 161,641,758 12.63
1.2    ดร.พรพิน    ชัยวิกรัย 119,000,000 9.30
1.3    น.ส.โสพิน    ชัยวิกรัย 74,290,000 5.81
   รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มชัยวิกรัย 354,931,758 27.74
2    น.ส.วิไล    เจริญวิทู 100,400,000 7.85
3    นายราไชฑศวรรน์    เหล่าถาวรวงศ์ 75,000,000 5.86
4    น.ส.ณัฐสุรีย์    เลิศชัยรัตน์ 62,700,000 4.90
5    น.ส.อังคนา    ปัทมวรวัฒน์ 62,000,000 4.85
6    น.ส.นันทนา    จิตต์ศรีสุนันท์ 61,000,000 4.77
7    น.ส.สุพรรณี    ไชยกุลวัฒนา 58,790,000 4.60
8    นางนิษณา    บรรณสารตระกูล 37,000,000 2.89
9    น.ส.สุพัตรา    ธนบัตรชัย 25,030,042 1.96
10    นายสมชาติ    นำศรีเจริญสุข 15,208,800 1.19
   รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 852,060,600 66.60
   รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 427,355,755 33.40
   รวมจำนวนหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,279,416,355 100.00