โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 7 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้