ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001226

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2685-3600

โทรสาร : 0-2685-3607

เวบไซต์ : http://www.thaicapital.co.th

E-mail : info@thaicapital.co.th

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 954,354,720.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,908,709,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้ว : 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท