กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายมั่นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์  ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ
4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
6. นายกำพล พัฒนาอนุกูล กรรมการ
7. นายทรงยศ นพปราชญ์ กรรมการอิสระ
8. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ
9. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการอิสระ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายทรงยศ นพปราชญ์ กรรมการตรวจสอบ
2. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

 

คณะผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ
3. นายกำพล พัฒนาอนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน