ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate Social Responsibility: CSR) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่เรียกไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ร่วมธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายในและเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆโดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานผิดกฏหมาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของค่าจ้าง สวัสดิการ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเปิดเผยถึงแนวปฎิบัติไว้ให้ที่ทราบต่อพนักงานทุกระดับ โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมัน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร