บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ซึ่งครอบคลุมเรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

1.1 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลพนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน :

บริษัทจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานและสอดคล้องกับระดับของอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินจ่ายกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบ) ค่ารักษาพยาบาล วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นต้น

ความปลอดภัยและสุขอนามัย :

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่โรงงาน และจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับส่วนของสำนักงานใหญ่ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับโรงงาน และมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และความเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ให้เป็นที่ทราบ

การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน :

- บริษัทจะจัดอบรมภายในบริษัทโดยผู้บรรยายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่อบรม

- บริษัทจะส่งเสริมการอบรมภายนอกโดยมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก

- บริษัทจะจัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานและสื่อสารให้พนักงานได้ทราบถึงกฎระเบียบของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน

- บริษัทจะให้ความสำคัญกับการอบรมแบบ On the Job Training ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน โดยมีผู้ให้คำแนะนำดูแล

1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อความพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

1.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมโดยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา

1.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เช่น การกล่าวหาในทางให้ร้าย เป็นต้น

1.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีระเบียบวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม และดอกเบี้ย (ถ้ามี) และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

1.6 การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

1) บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณสำนักงานใหญ่และโรงงานอย่างสม่ำเสมอ

2) บริษัทได้จัดช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยหากผู้ใดพบการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องสามารถแจ้งข้อมูลต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

2. การเปิดเผยการปฎิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1) บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นและบริษัทควรเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2) บริษัทจะจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้รายงาน 56-1 รายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร