ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแนวปฏิบัติปรากฎอยู่ในเอกสารต่างๆดังนี้

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

3) กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

2. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

3. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท

 

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร